Ponedjeljak, Ožujak 20, 2023
Text Size
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Liga protiv raka Korčula Pelješac Mljet Lastovo je humanitarna organizacija koja djeluje na području otoka Korčule, Mljeta, Lastova i poluotoka Pelješca.

Osnivačka skupština Lige protiv raka Korčula-Pelješac održana je 18. listopada 2002. godine. Na taj datum je i "Dan Udruge". Upis u Registar udruga Republike Hrvatske izvršen je 28. listopada 2002. godine pod reg.br. 19000785.

Nakon 6 godina u područje djelovanja udruge priključuju se otoci Mljet i Lastovo. Na Skupštini udruge održane 21. svibnja 2008. godine usvojene su promjene Statuta i imena udruge te udruga dobiva današnji naziv "Liga protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet".

Organizacija i tijela Udruge:

Skupština, Predsjednik udruge, Dopredsjednici, Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Tajnik (sa mandatom u trajanju  od 2 godine), Ogranci  i Likvidator.

Ciljevi i djelatnost udruge:

  • edukativni oblici rada u cilju senzibiliziranja ljudi o potrebi zdravog načina života i zaštite okoliša,
  • organiziranje preventivnih pregleda u cilju ranog otkrivanja raka,
  • pomoć zdravstvenoj službi pri usavršavanju stručnih kadrova i suradnja s drugim humanitarnim udrugama u sprečavanju ranom otkrivanju i liječenju raka.
  • pomoć zdravstvenim ustanovama u nabavci medicinske opreme,
  • iniciranje okupljanja bolesnika i osoba liječenih od raka, te pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava i potreba,
  • poticanje i organiziranje humanitarnih akcija radi prikupljanja sredstava za  dobrotvorne svrhe tj.za rad i djelatnost Udruge,
  • poticanje i organiziranje humanitarnih akcija po potrebi,  radi prikupljanja i pružanja pomoći oboljelima od raka i njihovim obiteljima ili skrbnicima. Liga protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet je nestranačka i neprofitna pravna osoba, humanitarna organizacija koja djeluje na podučju  otoka Korčule, Mljeta, Lastova i poluotoka Pelješca.

 

Svaku godinu financijsko izvješće za prethodnu godinu potvrđeno od Nadzornog odbora se predaje nadležnom Državnom uredu za reviziju i nadležnoj financijskoj agenciji u Korčuli.

Ukupni broj  preventivnih pregleda od 2003.g.do kraja 2014.g. u organizaciji Lige je preko 7.620.

white_info.png

Donacije:

Žiro račun:

SG Splitska banka
IBAN: HR29 23300031100157273

Devizni račun:

SG Splitska banka
20004397005 (za EUR)
20004397004 (za USD)
20004397003 (za CHF)
SWIFT: SOGEHR22

OIB lige: 98047852834